Myndighetskrav

Statsforvalteren i Oslo og Viken gir Veas utslippstillatelse med hjemmel i Forurensingsloven og Forurensingsforskriften. Veas har krav om å fjerne minst 70 prosent nitrogen og 90 prosent fosfor, overløp medregnet. I tillegg gjelder Forurensingsforskriftens krav om reduksjon av organisk materiale, det vil si 70 prosent BOD-reduksjon (biologisk oksygenforbruk) og 75 prosent COD-reduksjon (kjemisk oksygenforbruk).

Gjødselvareforskriften stiller blant annet krav om at slam som skal brukes på jordbruksarealer skal være stabilisert og hygienisert, og det er satt grenseverdier for innhold av tungmetaller.

Veas´ laboratorium er akkreditert for å kunne dokumentere kvalitet på urenset og renset avløpsvann, samt slam. Også mengdemåling og prøvetaking er akkreditert.