Myndighetskrav

Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir VEAS utslippstillatelse med hjemmel i Forurensingsloven og Forurensingsforskriften. VEAS har krav om å fjerne minst 70 % nitrogen og 90 % fosfor, overløp medregnet. I tillegg gjelder Forurensingsforskriftens krav om reduksjon av organisk materiale, dvs 70 % BOD-reduksjon (Biologisk oksygenforbruk) og 75 % COD-reduksjon (Kjemisk oksygenforbruk).

Gjødselvareforskriften stiller bla krav om at slam som skal brukes på jordbruksarealer skal være stabilisert og hygienisert og det er satt grenseverdier for innhold av tungmetaller.

VEAS laboratorium er akkreditert for å kunne dokumentere kvalitet på urenset og renset avløpsvann samt slam. Også mengdemåling og prøvetaking er akkreditert.