Miljø

Veas startet som et av Oslo-områdets viktigste miljøtiltak. Livet i Oslofjorden er truet etter lang tids forurensning og stadig større tilsig av nitrogen, fosfor og miljøgifter.

Veas’ visjon er null uønskede utslipp til vann og luft. Siden oppstarten i 1982 har renseprosessen blitt stadig bedre. Vi er ett av få renseanlegg langs Oslofjorden som renser avløpsvannet for både nitrogen og fosfor. I vårt moderne laboratorium analyserer vi vannkvalitet og beregner rensegrad, for å sikre at ingenting kommer på avveie.  

Veas har blant annet mål om å:  

  • Maksimere ytelsen til renseanlegget, og rense enda mer nitrogen fra avløpsvannet
  • Utnytte kapasiteten i anlegget for produksjon av flytende biogass (LBG)
  • Utvikle avløpsslam/biorest til en ressurs som gir netto inntekt 

Veas renser avløpsvannet fra til sammen 800 000 mennesker som bor og jobber rundt Oslofjorden. Det blir over 80 millioner kubikkmeter avløpsvann hvert år. Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Veas utslippstillatelse med krav om å rense 70 prosent av alt nitrogenet og 90 prosent av all fosfor i avløpsvannet. I 2022 renset vi 74 prosent nitrogen og 96,6 prosent fosfor.  

Ved store nedbørsmengder blir det fullt av vann i Veas-tunnelen. Da hender det at vi er nødt til å slippe noe regnvannsfortynnet avløpsvann ut i fjorden. Dette er kontrollerte overløp som Veas styrer via vårt driftskontrollsystem.

Les mer om overløp her

 

Veas bidrar til vekst for norsk kornproduksjon. Når slam fra avløpsvannet er tørket og hygienisert (slammet utsettes for høy temperatur for å fjerne smittestoffer), kan næringsstoffene brukes som gjødsel og jordforbedring.

Les mer om Veas-jord

Veas og miljøet

Veas produserer biogass, som raffineres og kjøles ned til flytende biogass. Den flytende gassen brukes som drivstoff i busser og lastebiler. Vannet som blir igjen på slutten av prosessen, har høy pH og høyt innhold av ammonium. Av dette lager Veas et flytende nitrogenprodukt, som brukes til gjødsel som reduserer forbruk av mineralgjødsel med høyt karbonfotavtrykk. 

For å oppnå høy, stabil og sikker rensing av vannet kreves det innsatsfaktorer i form av kjemikalier, energi, materiell og prosessutstyr. Vi jobber hele tiden for å redusere miljø- og klimabelastningen fra innsatsfaktorene våre, og leter etter fornybare og mer miljøvennlige alternativer. 

Du kan lese mer om Veas og miljøet i vår bærekraftrapport.

Les rapporten

 

Vi brenner for fjorden

I Veas ønsker vi å gå foran i arbeidet med å redde Oslofjorden. Vi arrangerer blant annet Fjordredningskonferansen i samarbeid med Asker kommune, Oslofjordmuseet og Oslofjordens Friluftsråd.

Les mer her