Om Veas

Veas-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren.
 
Veas er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Selskapets og eiernes ansvar og forpliktelser framgår av Overenskomst og vedtekter.
 
Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 835.000 personer, blir transportert via Veas-tunnelen fra påslippspunkt i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås Asker.
Veas renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Veas har 104 ansatte.
 
I tillegg til effektiv vannrensing, medvirker Veas til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet gjennom produksjon av stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam (Veas-jord) og en nitrogenløsning som brukes innen landbruket. Veas produserer også biogass som hittil har blitt utnyttet til produksjon av elektrisk strøm og varme, men sommeren 2020 ble et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass satt i prøvedrift. Flytende biogass er et fornybart biodrivstoff, særlig godt egnet for tyngre kjøretøy.

I løpet av de neste 4-6 årene skal Veas investere over én milliard kroner på omfattende rehabilitering og oppgradering av anlegget – noe som skal gjennomføres mens anlegget er i full drift.

Vårt overordnede mål er å arbeide for maksimal samfunnsnytte, og fram mot 2040 har Veas ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden. Se video og artikkel om VEAS her:
http://www.tek.no/artikler/veas/164963