Om Veas

Veas-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren.
 
Fra og med 1. januar 2022 endrer Veas selskapsform og blir et aksjeselskap. Konsernet Veas AS med datterselskaper (Veas Selvkost AS, Veas Marked AS og Veas Næringspark AS) eies fortsatt av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Veas har tidligere vært et interkommunalt samarbeid etter §27 i kommuneloven. Selskapets og eiernes ansvar og forpliktelser framgår av Overenskomst og vedtekter.

 
Avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 867.000 personer, blir transportert via Veas-tunnelen fra påslippspunkt i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås i Asker.
Veas renser også avløpsvann fra Nesodden kommune. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Veas har 102 ansatte.
 
I tillegg til effektiv vannrensing, medvirker Veas til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet gjennom produksjon av stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam (Veas-jord) og en nitrogenløsning som brukes innen landbruket. Veas produserer også biogass som hittil har blitt utnyttet til produksjon av elektrisk strøm og varme, men sommeren 2020 ble et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass satt i drift. Flytende biogass er et fornybart biodrivstoff, særlig godt egnet for tyngre kjøretøy.

I løpet av de neste 4-6 årene skal Veas investere over én milliard kroner på omfattende rehabilitering og oppgradering av anlegget – noe som skal gjennomføres mens anlegget er i full drift.

Vårt overordnede mål er å arbeide for maksimal samfunnsnytte, og fram mot 2040 har Veas ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden. Se video og artikkel om Veas her:
http://www.tek.no/artikler/veas/164963