Aktuelt

Helhetlig tilnærming er nøkkelen

07-11-2022

En rapport fra Norconsult viser at Veas må se på hele Oslofjorden når utslippene våre skal vurderes, og at påvirkningen fra ytre Oslofjord sannsynligvis er større enn tidligere antatt.

Veas skal søke om ny utslippstillatelse og må ha kunnskap om spredning og virkning av utslippene fra anlegget vårt. Våren 2022 gjennomførte Norconsult en innledende vurdering av fire utslippsscenario fra Veas til Oslofjorden. Det ble sett på virkningen av å øke rensegrad for nitrogen fra 70 til 80 prosent. Det ble også undersøkt hvilken effekt det ville ha om Drammensregionen overførte sitt avløpsvann til Veas. Hva ville en slik løsning bety for indre Oslofjord og for fjorden som helhet?

Vurderingene ble gjort med eksisterende kunnskap og modellverktøy. Simuleringen omfatter ikke biogeokjemiske prosesser eller effekt på økologisk tilstand. Simuleringene forutsetter videre at andre utslipp og faktorer holdes konstante.

Du kan lese rapporten i sin helhet, men her er våre hovedfunn:

  1. Utslipp fra Veas og utslipp fra et tenkt renseanlegg ved Drammensfjorden, føres i stor grad ut fra indre Oslofjord og Drammensfjorden. Det vil si at ytre Oslofjord må betraktes som resipient for våre utslipp.
  2. Simulert bidrag fra Veas’ utslipp til totalbelastningen i vannsøylen er ganske moderat, selv nær utslippspunktet. Det tyder på at ytre Oslofjord er en vesentlig kilde til næringssalter for indre Oslofjord.
  3. Overføring av avløp fra Drammensregionen til Veas og indre Oslofjord, gir en betydelig reduksjon i nitrogen- og fosforbelastning i Drammensfjorden. Denne studien vurderer som sagt ikke effekt av reduksjonen på den økologiske tilstanden.
  4. Overføring av avløp fra Drammensregionen til Veas og indre Oslofjord, vil gi økt belastning av nitrogen til indre Oslofjord, med mindre rensegraden for nitrogen ved Veas heves til 80 prosent.