Sirkulærøkonomisk utnyttelse av avløpsvannet

17. april, 2018
Eier- og tilførselskommunene Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Røyken og Hurum var godt representert på VEAS’ oppstrømsseminar på Oslofjordmuseet 11. april. Foto: Hilde JohansenEier- og tilførselskommunene Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Røyken og Hurum var godt representert på VEAS’ oppstrømsseminar på Oslofjordmuseet 11. april. Foto: Hilde Johansen

VEAS presenterte sine fremtidsvisjoner og potensielle muligheter for økt sirkulærøkonomisk utnyttelse av avløpsvannet for representanter fra eier- og tilførselskommunene Oslo, Bærum, Asker, Nesodden, Røyken og Hurum på det årlige oppstrømsseminaret som fant sted på Oslofjordmuseet 11. april.

For å utnytte avløpsvannet maksimalt, er det viktig å regulere hva som kan leveres i avløpsnettet. Her gjør eier- og tilførselskommunene allerede en betydelig og viktig jobb. Deltakerne på seminaret fikk innspill til områder som potensielt skal kunne gi enda lavere tilførsel av miljøgifter til avløpsvannet.

Svanemerket informerte om miljøvennlig bilvaskeanlegg som våre naboer i Sverige og Danmark er godt i gang med å etablere. I Norge henger vi etter på dette området. NIVA presenterte resultater fra analyser av avløpsvannet som forteller om rusmiddelbruk i befolkningen i Oslo-regionen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus informerte om overvannshåndtering og viktigheten av tømming av sandfang for å begrense miljøgifter i overvannet som ledes til fjord og renseanlegg. Bymiljøetaten i Oslo kunne fortelle om konkrete resultater på dette etter forsøk som er gjort på veistrekninger i Oslo kommune. Asker kommune presenterte sin PhD på fremmedvann som vil gi større innsikt i temaet.
Bærum kommune tok opp problematikken med boring av energibrønner som ikke alltid er søknadspliktig. Dette har gitt gjentatte hendelser med boreslamvann som forurenser bekker og vassdrag. Dette ledes også ofte til VEAS. Plassering av energibrønner kan også være uheldig i forhold til kommunens rørnett og VEAS-tunnelen.