Et viktig samfunnsoppdrag

Hvordan bidrar Veas’ produkter og tjenester til bærekraftig utvikling? Og hvordan styrer vi for å minimere faktorer som påvirker samfunn og miljø på en negativ måte?

Maksimal samfunnsnytte

Veas løser gjennom sitt formål et viktig samfunnsoppdrag. I renseprosessen fjernes årlig om lag 2000 tonn nitrogen, 300 tonn fosfor og en stor mengde organisk stoff, i henhold til krav fra Statsforvalteren. Uten velfungerende avløpssystemer og renseanlegg ville disse næringsstoffene, det organiske stoffet og store mengder bakterier gått urenset ut i vassdrag og fjord og vært til stor helsemessig, miljømessig og estetisk ulempe.  Det som fjernes i renseanlegget prosesseres til biogass og biorest. Biogass oppgraderes til flytende biogass, som erstatter fossilt drivstoff i kjøretøy. Biorest brukes i dag som gjødsel og jordforbedring på jordbruksarealer. Biorest kan også erstatte torv i nye jordblandinger.   

Veas’ strategiplan er bygget rundt de tre dimensjonene for bærekraft; økonomi (fra selvkost til inntekt), miljø (ingen uønskede utslipp til ytre miljø) og sosialt (aktør i samfunnsutviklingen, god nabo).

Veas tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, da særlig nummer 6, 9, 11, 13, 14, og 17.

Veas’ ambisjoner om klima og energi de mest sentrale:  

  • I 2024 er Veas CO2-nøytral 
  • I 2030 genererer Veas’ virksomhet 50 prosent mer energi enn den forbruker 
  • I 2030 binder Veas’ virksomhet mer enn 30 prosent mer CO2-ekvivalenter enn den genererer.   

 

 

 

Om ledelsessystemet for kvalitet og miljø

Ledelsessystemet for kvalitet og miljø er et styrings- og ledelsesverktøy som hjelper oss i vårt systematiske arbeid for utvikling og oppnåelse av mål, risikobasert tilnærming og kontinuerlig forbedring. Systemet er forankret i internkontrollforskriften, og er bygget opp etter standardene ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø, ISO 45001 for arbeidsmiljø og ISO 17025 for akkreditert aktivitet.

Ledelsessystemet for kvalitet viser hvordan vi styrer våre prosesser og aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. Miljøledelsessystemet brukes for å regulere vår innvirkning på det ytre miljø, og standarden for arbeidsmiljø hjelper oss å overholde de internasjonale kravene til et godt arbeidsmiljø.
Systemet brukes av alle ansatte på Veas. Lover og forskrifter, krav i relevante standarder og sertifiseringer samt kunde- og produktkrav er kartlagt, og samsvar er vurdert.

Omfang av ledelsessystemet

Ledelsessystemet omfatter alle prosesser, inkludert rutiner og prosedyrer. For Veas innebærer det oppsamling og behandling av avløpsvann, samt utnyttelse og bearbeiding av ressurser fra avløpsvannet, og for Veas Marked AS produktutvikling og salg av ressurser fra avløpsvannet. Gjennom eget arbeid og i samarbeid med andre, jobber vi med å gjøre miljøavtrykket så lavt som mulig. Vårt miljøledelsessystem er et virkemiddel for å gjennomføre intensjonene som er definert i vår kvalitets- og miljøpolicy og til å oppnå fastsatte mål.